Tag Archive for: kasvuturve

Viisi kasvualustaa vertailussa: Koealustat menestyivät kurkulla

KaTuKa-hankkeen viljelmäkoe kurkulla suoritettiin Puutarha Timo Juntti Oy:n kasvihuoneessa vuosi sitten, alkuvuodesta 2023. Parhaan sadon tuottivat kokeelliset alustat.

Kokeessa oli mukana viisi kasvualustaa. Verranteena oli Novarbon Mosswool. Lisäksi mukana olivat Kekkilän Natural Grow ­Board sekä Kekkilän Natural Grow Board + puukuitu (15 %). Novarbolta oli 33/33/33-alusta, jossa oli tasasuhteessa turvetta, puukuitua ja sammalta, sekä 50/50 alusta, jossa tasasuhteessa puukuitua ja sammalta.

Viimeksi mainittu oli kokeen ainoa turpeeton alusta. Ainoastaan verrannealusta on tällä hetkellä kaupallisessa tuotannossa.

Sama kastelu ja lannoitus

Koealustat oli sijoitettu neljään vierekkäiseen riviin eli neljään lohkoon. Jokaista kasvualustaa oli kussakin lohkossa kuusi säkkiä, joka siis oli yksi koeruutu. Kasvualustaruudut oli sijoitettu lohkoille satunnaiseen järjestykseen.

Jokaiseen 50 senttimetrin mittaiseen säkkiin istutettiin neljä tainta. Yksi ruutu käsitti siis 24 tainta, ja kun ruutuja oli yhteensä 20, käsitti koe peräti 480 tainta. Istutus tehtiin tammikuun alussa väli-istutuksena, eli joka toisessa säkissä oli vanhat taimet, kun koetaimet istutettiin.

Kaikki kasvualustat olivat samassa kasteluryhmässä, joten ne saivat saman kastelun ja lannoituksen. Kastelua ohjattiin verrannealustan perusteella. Kastelusta sekä kaikista viljelytoimenpiteistä vastasi Puutarha Timo Juntti Oy.

Ykkösluokan sato vertailussa

Kokeessa mitattiin 1 luokan sato grammoina jokaisella poimintakerralla. Koska koe oli niin suuri, ja koska kurkut pyritään muutenkin poimimaan tietyn kokoisina, katsottiin kurkkujen lukumäärän laskemisen olevan turhan suuri työ, varsinkin kun mittaus tehtiin jokaisella poimintakerralla.

Muut kuin ensimmäisen luokan kurkut pyritään poimimaan pois mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, joten niiden punnitsemista ja laskemista ei myöskään pidetty erityisen mielekkäänä.

Satoa kerättiin viikosta neljä lähtien viidentoista viikon ajan, kolmesta neljään kertaan viikossa. Näin ollen kokeesta saatu data oli erittäin kattava. Sadonkorjuun ja punnitsemisen suoritti Puutarha Timo Juntti Oy:n puutarhuri.

Kasvualustojen välillä ei eroa

Koska kastelua ohjattiin verrannealustan perusteella, olisi voinut odottaa sadon olevan siinä paras. Kun verrannealustan satomäärää merkittiin suhdeluvulla 100, saivat sekä Novarbon 33/33/33 että Novarbon 50/50 molemmat suhdeluvukseen 106. Kekkilän Natural Grow Board sai suhdeluvuksi 98 ja Natural Grow Board + puukuitu 99. Kuitenkaan satotasojen erot kasvualustojen välillä eivät olleet tilastollisesti merkitseviä.

Varianssianalyysin perusteella kasvualustalla ei ollut merkitsevää vaikutusta kurkun satoon. Satotulokset olivat normaalijakautuneet, mutta lohkotekijä ei selittänyt yhtään satunnaisvaihtelua. Lohkon korkein sato saatiin aina rivin keskeltä ja pienin sato rivin alkupäästä tai alkupään ja keskiosan välistä. Jos lohkotus olisi järjestetty rivien poikkisuuntaan tai lohkoja olisi ollut enemmän, analyysin teho olisi voinut olla parempi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teksti ja kuva: Mari Kosonen

Teksti on julkaistu Puutarha&kauppa-lehdessä 2/2024

Turvetta voidaan korvata hyvin tuloksin

Luke Piikkiön toimipisteessä testattiin joulutähden ja pelargonin viljelyyn tarkoitettuja sekoitekasvualustoja yhteistyössä Huiskula Oy:n kanssa. Ruukkukasveilla turpeen, sammalen ja puukuidun yhdistelmä osoittautui hyväksi kasvualustaksi.

Kaupallisissa kasvualustaseoksissa turpeen osuudeksi jäi vielä vähintään puolet, ilmeni ruukkukukkien kasvualustavertailussa Luke Piikkiössä. Testit tehtiin elokuun 2022 ja toukokuun 2023 välisenä aikana Kasvuturpeelle kavereita -hankkeessa.

Järviruoko- ja sammal-mädätejäännösalustan vedenpidätyskyky ei ollut yhtä suuri kuin turvepohjaisilla kasvualustoilla. Kasvit pitää siis kastella eri tavalla kuin turvepohjaisilla alustoilla, jotta päästään hyvään kasvutulokseen ja laatuun. Turpeettomilla alustoilla kemiallisen kasvunsääteen käyttö ei ole todennäköisesti tarpeen.

Pistokkaiden juurrutus Huiskulassa

Kasvualustavalmistajat toimittivat joulutähden ja pelargonin viljelyyn soveltuvat kasvualustat Huiskulaan. Juurelliset pistokkaat istutettiin käsin täytettyihin ruukkuihin.

Juurtuvia kasveja kasteltiin altakastelupöydällä päältä päin sumuttamalla, kunnes juurten katsottiin kehittyneen niin hyvin, että voitiin siirtyä altakasteluun. Kasvien juurruttua osa siirrettiin jatkokasvatukseen Luke Piikkiöön ja osa kasveista jäi kasvatettavaksi Huiskulaan.

Huiskulan kasvualustakokeiden tuloksia on jo julkaistu aiemmin tässä lehdessä.

Joulutähtikokeessa järviruokoalusta oli peruslannoittamaton. Kokeesta saatujen kokemusten perusteella turpeettomiin pelargonialustoihin lisättiin peruslannoitus. Joitakin kasvualustoja oli vaikea saada kastumaan kunnolla, joten ensimmäiseen pelargonin kasteluun sekoitettiin myös veden pintajännitystä alentavaa Greenfain WP3  -valmistetta.

Loppukasvatus Luke Piikkiössä

Luke Piikkiössä kasvit jaettiin altakastelupöydille. Kullekin pöydälle valittiin yksi verrannealusta, jonka mukaan pöydän kaikkien kasvien kastelulannoitusta ja kastelua ohjattiin. Yhteen pöytään sijoitettiin kaikkia alustoja ja siitä muodostui yksi satunnaistettu koe.

Turvetta sisältävillä kasvualustoilla kastelulannoitus koostui täysravinnelannoitteesta, Kekkilä Turve-Superex, ja kalsiumnitraatista. Turpeettomilla kasvualustoilla kastelulannoitukseen käytettiin edellisten lisäksi vielä magnesiumsulfaattia. Kastelujärjestelmä oli avoin, eikä käytettyä kasteluliuosta hyödynnetty uudelleen.

Joulutähdellä nopea kasvu

Joulutähtien kaupallisen laadun arviointiin käytettiin Kauppapuutarhaliiton julkaisua Joulutähden lajitteluohjesuositus. Viljelypöydän ja sen verrannekasvualustan numerointi vastaavat toisiaan.

Kasvualustojen vedenpidätyskyvyssä ja kapillaarisuudessa oli selviä eroja, jotka vaikuttivat kasvien kastelutapaan ja -tiheyteen. Pöytää 2 kasteltiin selvästi useammin kuin muita pöytiä. Kasteluliuosta jouduttiin myös seisottamaan tällä pöydällä useammin ja pidempään kuin muilla pöydillä.

Järviruokoalustalla kasvin tuore- ja kuivapainot jäivät kevyimmiksi ja kasvit pienimmiksi kaikilla pöydillä.

Koska Piikkiössä ei käytetty kasvunsäädettä, turvepohjaisten alustojen kasvit kasvoivat melko reheviksi.

Suurin osa kasvualustojen 1 ja 3 kasveista luokiteltiin Extra-luokkaan kuuluviksi. Pöydissä 1 ja 3 suurin osa järviruokoalustan kasveista olivat kauppakelvottomia, koska ne jäivät lehdistöltään harvoiksi ja niiden ylälehdet eivät ehtineet värittyä kokonaan.

Pöydällä 2, jossa lannoitus oli väkevämpi, suurin osa järviruokoalustan kasveista luokiteltiin 1-luokkaan. Kasvit myös värittyivät paremmin, joten yhtään kauppakelvotonta ei tässä pöydässä ollut.

Juurten kunto ja väri olivat kaikilla kasvualustoilla pääsääntöisesti hyvät, mutta juurten määrä oli paakun sivuilta tarkasteltuna selvästi vähäisempi järviruokoalustalla. Parhaiten juuristo oli jakautunut ruukun pohjaan ja sivuille kasvualustalla 1.

Pelargonikokeessa kasteluun tarkkuutta

Turpeettomissa järviruoko- ja sammal-mädätejäännöskasvualustoissa pelargonit jäivät selvästi tuore- ja kuivapainomassaltaan pienemmiksi kuin turvepohjaisissa alustoissa. Jonkin verran pöytäkohtaista vaihtelua oli johtuen erilaisista lannoiteväkevyyksistä ja kastelurytmistä.

Viljelypöytiä 4 ja 6 jouduttiin kastelemaan useammin kuin muita pöytiä. Lehtianalyy­sien perusteella turpeettomilla alustoilla ei kuitenkaan ollut ravinteiden saannissa ongelmia.

Juurten kunto ja väri olivat kaikilla kasvualustoilla hyvät. Juurten määrä oli paakun pohjasta tarkasteltuna selvästi vähäisempi järviruokoalustalla sekä turve- ja hiekkaseosalustalla, ja se oli myös epätasaisemmin jakautunut.

Paakun paino oli myös selvästi kevyempi järviruokoalustassa, mikä voi hankaloittaa ruukun pystyssä pysymistä kasvin kasvaessa. Kasvualustan tilavuuden muutos oli selkeintä järviruokoalustalla, jolla kasvualustan korkeus laski keskimäärin 12 prosenttia kaikilta pöydiltä yhteensä tarkasteltuna.

Pelargonit kehittyivät hyvin

Pelargonien kaupallisen laadun arviointiin käytettiin Kauppapuutarhaliiton julkaisua Pelargonin laatuvaatimukset.

Kaikki kasvit saavuttivat lehdistöltään vähintään 12 sentin korkeuden mitattuna ruukun yläreunasta, jolloin kokoluokitukseltaan suurin osa kasveista asettui luokkaan M–L. Laatu kaikissa koejäsenissä oli erittäin hyvä. Lähes kaikki kasvit luokiteltiin 1-luokkaan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

Yhtä kasvia lukuun ottamatta kaikki kasvit saavuttivat vähimmäiskehitysvaiheen, jossa on värittyneet nuput vähintään yhdessä kukkavarressa.

Kaikkia pöytiä yhteensä tarkasteltuna selvästi hitaimmin kehittyi sammal- ja mädätejäännösalusta. Siinä 78 prosenttia saavutti suosituskehitysasteen 3, jossa kasvissa on vähintään kahdessa kukkavarressa on 5–10 kukkaa auki. Muilla kasvualustoilla tämän vaiheen saavutti yli 80 prosenttia kasveista. Nopeimmin kehittyi Ecoboost-kasvualusta, jossa 89 prosenttia saavutti vähintään kehitysasteen 3.

Kestävyyttä kauppaketjussa simuloitiin

Joulutähti- ja pelargonikasvatuskokeiden päätteeksi kaikista kasvualustoista valittiin vielä kasveja, joiden kestävyyttä testattiin simuloimalla niille kauppaketju viljelmältä kuluttajalle asti. Kuljetuksen ja kauppasäilytyksen aikana kasveja ei kasteltu lainkaan ja kuluttajasimulaation ajan kasveja kasteltiin pelkällä vedellä.

Kaikkien kasvualustojen kasvit selvisivät simuloidun kuljetuksen ja kukkakauppasäilytyksen kautta kuluttajan pöytään asti hyvässä kunnossa.

Kirjoittajat: Satu Engström ja Juha Näkkilä Kuvat: Juha Näkkilä. Engström on tutkimusinsinööri ja Näkkilä asiantuntija Lukessa.

Hanke kuuluu Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmaan ja sitä rahoittavat mm. Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus, Kauppapuutarhaliitto, Puutarhasäätiö, Österbottens svenska producentförbund ÖSP, Hedelmän ja marjanviljelijäin liitto sekä kasvualustavalmistajat Biolan/Novarbo, Kekkilä-BVB ja Kiteen Mato ja Multa.

Juttu on julkaistu Puutarha&kauppa-lehdessä 02/2024

Kasvuturpeelle kavereita tomaatin viljelyyn

Juttu julkaistu Puutarha&kauppa-lehdessä 12/2023

Kasvuturpeelle Kavereita -hankkeeseen kuuluva tomaatin viljelmäkoe Lepaalla päättyi toukokuun lopulla. Tulosten analysointi on vielä kesken, mutta alustavia tuloksia voidaan jo tässä vaiheessa esittää. T­ulokset ovat lupaavia, sillä kaikilla alustoilla saatiin runsaasti laadukasta satoa. Yksi koealustoista ei sisältänyt turvetta lainkaan.

Tomaattikokeessa oli kolme erilaista kasvualustaa, joita verrattiin Lepaalla tavallisesti käytössä olleeseen alustaan. Verrannealusta oli Kekkilän Natural Control Growboard -viljelylevy.

Koealustana Kekkilältä oli Natural Control Growboard WF -levy, jossa oli 15 prosenttia puukuitua. Novarbolta kokeessa oli kaksi erilaista Mosswool -viljelylevyä, toisen koostumus oli turve-sammal-puukuitu suhteessa 33/33/33 ja toisen sammal-puukuitu suhteessa 50/50. Mosswool-sammal-puukuitu 50/50 oli kokeen ainoa kokonaan turpeeton alusta. Koealustat eivät ainakaan toistaiseksi ole kaupallisessa tuotannossa.

Koe alkoi viime elokuun alussa, jolloin Encore-lajikkeen jalonnettuja, yksilatvaisia taimia istutettiin kuusi jokaiseen levyyn. Koe oli sijoitettu yhdelle riville, jolle muodostettiin kuusi lohkoa, joiden sisällä alustat olivat satunnaisessa järjestyksessä.

Sato tärkein tarkastelukohde

Tärkeimmät mitattavat asiat olivat sadon määrä ja laatu. Niitä mitattiin suhteellisella otannalla. Kerran kahdessa viikossa koerivi poimittiin siten, että jokainen ruutu kerättiin omaan laatikkoonsa ja lajiteltiin. Lajitteluluokkia olivat 1 lk, 2 lk, pienet, latvamätä, haljenneet, epämuodostuneet ja muut. Jokainen luokka punnittiin ja kappalemäärät laskettiin.

Mittaus tehtiin vaihtelevasti eri poimintapäivinä, joita olivat maanantai, keskiviikko ja perjantai. Tomaatit poimittiin melko kypsinä, sillä ne toimitettiin suurimmaksi osaksi suoraan kauppoihin vielä samana päivänä. Myös koerivin sato myytiin. Suhteellinen otanta aiheutti jonkin verran epävarmuutta tuloksiin. Satomääriin saattoi vaikuttaa niin edellisen poimijan, kuin hanketyöntekijänkin arvio tomaatin poimintakypsyydestä.

Verranteen mukaan kasteltiin

Tilastollisia analyysejä tuloksista ei ole tehty, joten ei ole varmuutta, ovatko erot tilastollisesti merkitseviä. Matalin sato oli noin kuusi prosenttia pienempi kuin korkein sato, ja muut alustat sijoittuivat näiden väliin.

Korkeimman sadon tuotti verrannealusta. Tulos saattaa selittyä sillä, että kastelua ohjattiin tämän alustan mukaan. Siinä mielessä koeasetelma oli tavallaan epäreilu muita alustoja kohtaan – toisenlaisella kasteluohjelmalla tuloksetkin olisivat voineet olla toisenlaisia. Viljelmäkokeessa ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta muunlaiseen koejärjestelyyn, sen sijaan Luonnonvarakeskuksen koekasvihuoneella toteutetussa kokeessa oli useita kasteluryhmiä.

Toiseksi korkein sato oli Natural Control Growboard WF -alustassa, kolmantena Mosswool 33/33/33 ja matalin Moswool 50/50-alustassa.

Sama järjestys oli sekä tarkasteltaessa koko satoa, että vain ensimmäisen luokan satoa, ja myös kappalemääriä. Hedelmien koossa ei ollut keskimäärin juurikaan eroa koko viljelykauden tarkastelujaksolla.

Kaikki kasvoi hyvin

Kasvustoja arvioitiin silmämääräisesti koko viljelykauden ajan. Sen perustella ei pystytty havaitsemaan systemaattisia eroja eri kasvualustojen välillä.

Juuristoja havainnoitiin silmämääräisesti kokeen päätyttyä. Kaikissa alustoissa juuristo oli terve ja hyvännäköinen. Olennaisia eroja alustojen välillä ei havaittu.

Brix-analyyseja varten valittiin joka kuukauden ensimmäisellä poiminnalla jokaisesta ruudusta suurin piirtein samankokoinen ja samaa kypsyysastetta oleva tomaatti. Näytteet pakastettiin ja mittauksia on tehty ajan salliessa. Osa mittauksista on vielä tekemättä, joten niiden tuloksia ei voi vielä esitellä.

Kasvinsuojelullisilta ongelmilta pitkälti vältyttiin. Härmää, harmaahometta ja juuristotauteja ei koko kasvihuoneessa havaittu lainkaan viljelykauden aikana. Kauden lopulla huhtikuussa huoneessa oli ansarijauhiaisesiintymä, joka saatiin taltutettua biologisten torjuntaeliöiden avulla.

 

Kauppapuutarhaliiton ja Luonnonvarakeskuksen KaTuKa, kasvuturpeelle kavereita -hanke on saanut rahoitusta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta 2020–2022. Hankkeessa ovat mukana kasvualustavalmista­jien lisäksi ÖSP ja HML. Hankkeessa tutkitaan uusia kasvualustaseoksia kasvihuoneessa viljeltävillä kasveilla ja metsäpuiden taimilla

 

Teksti: Mari Kosonen

Kasvuturpeelle Kavereita ryhmäkasvien viljelyyn

Juttu julkaistu Puutarha&kauppa-lehdessä 12/2023

KaTuKa-hankkeen viljelmäkoe ryhmäkasveilla suoritettiin Huiskulan Puutarhalla tänä keväänä. Koekasvina oli pelargoni lajike ’Smart Senna Red’.  Koe aloitettiin viikolla 10, jolloin kaikki koealustat ruukutettiin käsin.

Neljä koealustaa

Verrannealustana oli Huiskulan oma seos, joka sisälsi turvetta ja hiekkaa. Koealustoja oli neljä. Novarbon koealusta sisälsi turvetta, sammalta ja puukuitua. Kekkilältä oli kaksi alustaa, Ecoboost ja Flow.  Ecoboost sisälsi turvetta, sammalta, puukuitua ja hiekkaa. Flow sisälsi turvetta, puukuitua ja hiekkaa. Kiteen Mato ja Multa Oy:n järviruokoalusta sisälsi kompostoitua järviruokoa ja ruokohelpeä.

Aikaisemmissa kokeissa järviruokoalusta on ollut lannoittamatonta, mutta niistä saatujen tulosten perusteella ravinteita päädyttiin nyt lisäämään alustaan ennen ruukutusta. Tästä oli selvästi hyötyä, sillä taimien kasvuun lähtö oli tasavaroista muihin alustoihin verrattuna.

Järviruokoalusta heikoin

Jokainen alusta oli omalla pöydällään. Näin eri alustoja pystyttiin kastelemaan hieman tavalla. Järviruokoalustaa kasteltiin viljelyn aikana joitakin kertoja useammin kuin muita alustoja. Sen vedenpidätyskyky oli muita alustoja heikompi. Myös sen kapillaarisuus oli heikompi, jolloin juuristo ei pystyneet hyödyntämään paakun yläosaa käytännössä lainkaan. Tämä aiheutti myös sen, että kasvualusta ruukun pinnalla jäi irtonaiseksi, kun juuret eivät sitoneet sitä, joten kasvualustaa varisi helposti pois ruukkuja käsiteltäessä. Kasvunsäädekäsittely annettiin kaikille koekasveille noin viikon kuluttua ruukutuksesta.

Kasvien korkeuksissa eroja

Loppuhavainnot tehtiin yhdeksän viikkoa ruukutuksen jälkeen. Otoskoko oli 20 kasvia kustakin alustasta, paitsi tuorepaino punnittiin vain kahdeksasta kasvista alustaa kohden.

Arvioinnin pohjana käytettiin Kauppapuutarhaliiton Ruukkukasvijaoston syyskuussa 2006 laatimaa Pelargonin laatuvaatimukset -ohjetta. Siinä on esitetty vähimmäisvaatimukset sekä suositukset muodon, terveyden, kasvualustan ja juuriston sekä koon ja kehitysasteen suhteen. Vähimmäismyyntivaiheessa vähintään yhdessä kukkavarressa on värittyneitä nuppuja, muiden erottuessa selvästi lehdistön joukossa. Suositeltava myyntivaihe on sellainen, jossa on kahdessa kukkasarjassa kukkia auki. Kahdentoista sentin ruukuissa lehdistön korkeuden tulisi olla 12–20 cm ruukun yläreunasta mitattuna.

Kaikki havainnoidut kasvit täyttivät vähimmäisvaatimukset muodon ja terveyden osalta. Enemmistö kasveista saavutti lehdistön tavoitekorkeuden muissa alustoissa, mutta järviruokoalustassa alle puolet kasveista oli toivotun korkuisia. Tuorepaino määritettiin melko pienestä otoksesta, joten siinä on suurempi virhemarginaali. Voi kuitenkin sanoa, että järviruokoalustassa tuorepaino oli selvästi muita pienempi.

Kehitysasteen määrittäminen mittasi käytännössä sitä nopeutta, jolla myyntikypsyys saavutettiin. Vähimmäismyyntivaiheen saavuttivat kaikki kasvit kaikissa alustoissa, mutta suositeltavan myyntivaiheen osalta oli eroja. Eniten vähintään tämän kypsyysvaiheen kasveja oli Huiskulan omassa alustassa.

Kauppapuutarhaliiton ja Luonnonvarakeskuksen KaTuKa, kasvuturpeelle kavereita hanke on saanut rahoitusta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta 2020–2022. Hankkeessa ovat mukana kasvualustavalmistajien lisäksi ÖSP ja HML. Hankkeessa tutkitaan uusia kasvualustaseoksia kasvihuoneessa viljeltävillä kasveilla ja metsäpuiden taimilla.

 

Teksti ja kuvat: Mari Kosonen

Kasvuturpeelle kavereita ruukkusalaatin viljelyyn

Kasvuturpeelle kavereita-hankkeessa tutkitaan uusia kasvualustaseoksia kasvihuoneessa viljeltävillä kasveilla. Ruukkusalaattikokeessa kasvualustoja oli viisi. Niiden läpäisevyydessä oli eroja, eivätkä ne kaikki sovellu potitettaviksi Ellepot-koneella.

Kasvuturpeelle kavereita joulutähden viljelyyn

Joulutähden kasvualustakokeista on saatu ensimmäiset tulokset. Neljä erilaista kasvualustaa vaati erilaista viljelyä ja tuotti erilaisia tähtiä, mutta kaikki valmiit tuotteet olivat kuitenkin käyttökelpoisia.